XXIV Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej.
CEL PRZEGLĄDU
▪ Celem przeglądu jest promowanie twórczości amatorskiej poprzez zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
▪ Wymiana doświadczeń artystycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W przeglądzie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie zajmujące się twórczością nieprofesjonalną.
2. W każdej z kategorii (malarstwo, grafika, rzeźba) można dostarczyć nie więcej niż po 2 prace.
3. Praca nie może być starsza niż 3 lata. Ponadto nie dopuszcza się przyjmowania prac, które wcześniej były nagradzane na innych konkursach.
4. Należy dostarczyć prace o wymiarach: min. 40×50, maks. 100×70. Prace nie spełniające tych kryteriów będą odrzucane.
5. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
6. Prace muszą być gotowe do zawieszenia i wyeksponowania.
7. Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie.
8. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy.
9. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
10. Prace powinny być starannie opakowane i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych! (do pobrania na stronie Centrum Kultury Śląskiej) na adres: Wieże KWK Polska ul. Wojska Polskiego 16c 41-600 Świętochłowice, tel. 515-182-272 e-mail: wiezekwk@cks.org.pl
11. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki jak i podczas montażu wystawy organizator nie bierze odpowiedzialności.
12. Na wystawie konkursowej eksponowane będą prace zakwalifikowane przez jury i nagrodzone.
13. Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac nie spełniających ogólnie przyjętych norm estetycznych.
14. Jury konkursu składać się będzie z profesjonalnych twórców sztuki i przedstawicieli organizatora konkursu.
15. W każdej z technik (malarstwo, grafika, rzeźba) przyznawane są nagrody. Organizator ma jednak możliwość nie przyznawania nagród w danej kategorii w przypadku prac o niskiej wartości artystycznej.
16. Nagrodzony artysta będzie mógł zorganizować indywidualną wystawę na terenie Wież KWK Polska.
17. Nagrody nieodebrane w terminie 2 tygodni przekazane zostaną na warsztaty plastyczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
19. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.
TERMINY
• Termin dostarczenia prac 29.11.2022 r.- 03.12.2022 r. od wt-pt 8.00-15.30, sob. 9.00-16.30 na adres Wieże KWK Polska ul. Wojska Polskiego 16 c, Świętochłowice. Prace po tym terminie nie będą przyjmowane!
• Wyniki zostaną ogłoszone na profilu FB Wież KWK Polska oraz na stronie www.cks.org.pl do 9.12.2022 r.
• Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w obiekcie Wieże KWK Polska w Świętochłowicach.
• Wystawa będzie wyeksponowana w obiekcie do 4 stycznia 2023 r.
• Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 1 tygodnia.

IV Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

IV  Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.

Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)

WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria – do 12 lat

kategoria – 12 – 15 lat

kategoria – 16 – 19 lat

NA PRZEGLĄD NALEŻY NADESŁAĆ 1 PRACE.
PRACA NIE MOŻE WCZEŚNIEJ BRAĆ UDZIAŁU W INNYCH KONKURSACH.
PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.)
MINIMALNY FORMAT PRAC TO A3 ( 297 X 420 MM )
Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
PRACA POWINNA BYĆ STARANNIE I CZYTELNIE OPISANA NA ODWROCIE
Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem przekazania (do pobrania ze strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej) na adres:

  Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Krauzego 1

41-608 Świętochłowice

e-mail: konkurs@cks.org.pl

    515 182 275
  
TERMINY

Termin nadsyłania prac 10.10.2022 – 15.10.2022 r.

Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.10.2022 r.

Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 26.10.2022 r. Godz. 17:00

 
Wystawę będzie można oglądać do 10.11.2022 r. w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach; ul. Krauzego 1 ; 41-600 Świętochłowice.

Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizator nie bierze odpowiedzialności.
Na wystawie konkursowej eksponowane będą prace zakwalifikowane przez JURY I NAGRODZONE
Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac nie spełniających ogólnie przyjętych norm estetycznych.
Jury konkursu składać się będzie z profesjonalnych twórców sztuki i przedstawicieli organizatora konkursu.
Nagrody nieodebrane w terminie 2 tygodni przekazane zostaną na warsztaty plastyczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie w tym do zmiany kategorii wiekowej.

PRAWA  AUTORSKIE

Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza że przysługują mu wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego dzieła.

Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze swoich prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: wprowadzenie do pamięci komputera; nagrywanie na urządzeniach służbowych do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu; wykorzystanie w celach promocji; wykorzystanie na stronach internetowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z Organizatorem.

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z dzieła zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz w przypadku publicznego wystawienia w galerii.

Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania dzieła, nie będą także domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy współwykonawcy.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, prace spełniają postanowienia art. 81 ustawy o Ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z dzieła, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 101, poz 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.

Karta zgłoszeń i regulamin 👆 ( kliknij w obrazek )

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach serdecznie zaprasza Laureatów XXVII Konkursu Piosenki Przedszkolaka na koncert finałowy wraz z rozdaniem nagród, który odbędzie się 1 czerwca, o godzinie 18:00 na scenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach. 

Lista startowa: 

– Amelia Dytrych – Przedszkole miejskie nr 11 – Świętochłowice

– Alicja Gałuszka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

– Maria Pegiou – Przedszkole miejskie nr 82 – Katowice

– Amelia Tomczyk – Studio artystyczne BANDARABANDA – Chorzów

– Sarenki – Przedszkole miejskie nr 8 – Świętochłowice

– Róże św. Elżbiety  Hanna Dziubek, Kinga Nowogórska, Antoni Kostek – Przedszkole niepubliczne zgromadzenia sióstr św. Elżbiety – Ruda Śląska

– Rozśpiewana jedenastka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby występujący wraz z opiekunami kierowali się do namiotu CKŚ ( obok sceny ) na 10-15 minut przed rozpoczęciem występu. Ze względu na to, że laureatów jest siedmioro, a występy są krótkie, bardzo prosimy, o punktualne przybycie.

Przypominamy na nośniku PENDRIVE dla realizatora powinien się znajdować JEDEN OPISANY PLIK. Prosimy, o sprawdzenie nośnika. Pianino elektryczne będzie dostępne.

XXVII KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA – FOTORELACJA

Eliminacje XXVII Konkursu Kolęd i Pastorałek

Wyniki oraz fotorelacja eliminacji XXVII Konkursu Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2022.
Serdecznie gratulujemy warsztatu wszystkim uczestnikom, dzięki Wam nasz konkurs co roku podnosi się o poziom wyżej.
Zapraszamy na koncert finałowy, który odbędzie się 16 stycznia, o godz. 17:30 w kościele św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach. Szczegółowe informacje już wkrótce.

XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2022

XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2022 – powraca w tradycyjnej formie przesłuchań. Już 18 grudnia od godziny 9:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, tym razem na Zgodzie, zapanuje iście świąteczna atmosfera. Konkurs Kolęd i Pastorałek to niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok! Jest to konkurs dla każdego! Soliści, duety, zespoły, muzykujące rodziny, wszystkich zapraszamy do udziału. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie – do 12 lat i powyżej 12 lat. Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia. Na naszej stronie jak i w mediach społecznościowych zostanie opublikowana lista startowa, wg której odbędą się przesłuchania. Każdy może wystartować! Finał konkursu odbędzie się 16 stycznia 2022 r. w Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach około godziny 17:30 ( po wieczornej mszy św.) Karta zgłoszeń jak i regulamin ( kliknij w obrazek 😀)

REGULAMIN
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach oraz Parafia św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach
CEL KONKURSU
• Kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania.
• Propagowanie twórczości nawiązującej do tematyki sakralnej.
• Konfrontacje poziomu artystycznego, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między
uczestnikami.
TERMIN I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ
18 grudnia 2021 r. godz. 9.00 w Centrum Kultury Śląskiej – ul. Krauzego 1 Świętochłowice – Zgoda
Koncert Laureatów z rozdaniem nagród odbędzie się w Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach
W dniu 16.01.2022 – około 17:30 (po wieczornej mszy św.)
WARUNKI ZGŁOSZENIA:
• Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, duety, zespoły muzyczno- wokalne, rodziny muzykujące (co
najmniej 3 osoby) w kategoriach:
• DO 12 LAT,
• POWYŻEJ 12 LAT,
• przygotowanie programu składającego się z dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek ( nie świątecznych
piosenek)
• czas wykonania wynosi maksymalnie 7 minut.
• Jury może poprosić uczestnika, o zaprezentowanie innego utworu jeżeli utwór nie będzie spełniał
wymaganych kryteriów.
• w razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu prezentacji
• na nośniku dla realizatora dźwięku powinien znajdować się jeden opisany plik, folder
• Termin nadsyłania kart zgłoszenia do biura organizacyjnego upływa z dniem 12.12. 2021 r.
Wpisowe w wysokości 20 zł – należy przesłać przelewem do dnia 12 grudnia 2021 r.
PKO BP SA 93 1020 2313 0000 3102 0574 4448 z dopiskiem : „ konkurs kolęd”- imię i nazwisko uczestnika
Jeżeli dane wpłacającego są inne niż dane, które maja być wystawione na fakturze, prosimy, o umieszczenie na karcie
zgłoszeniowej danych do wystawienia faktury,
Uczestnik dokonujący wpłaty w imieniu innego uczestnika, placówki, jednostki itd. jednocześnie oświadcza, że nie
będzie rościł żadnych praw do przekazanej na rzecz Centrum Kultury Śląskiej wpłaty i domagał się jej zwrotu.
JURY/NAGRODY:
• Organizator powołuje Jury składające się z profesjonalistów z dziedziny muzyki, zwracając uwagę na
umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Po dokonaniu oceny Jury przyzna nagrody
• Uczestnicy biorąc udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
• Laureaci konkursu wystąpią podczas Koncertu Laureatów.
• Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
• Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeni(zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych)
• Werdykt Jury będzie ogłoszony najpóźniej dzień po zakończeniu przesłuchań i umieszczony na stronie
Organizatora www.cks.org.pl
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminowych.
• Nie odebrane nagrody / wyróżnienia na koncercie galowym przechodzą do puli w kolejnej edycji festiwalu.
Organizator nie przesyła dyplomów i nagród.
BIURO ORGANIZACYJNE:
Centrum Kultury Śląskiej, 41-605 Świętochłowice, ul. Krauzego 1; 41-603 Świętochłowice tel. 32 345 21 60;
515 182 275, e-mail: konkurs@cks.org.pl ( z dopiskiem “konkurs kolęd”).

III KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH – wyniki

Świętochłowice 21.01.2022 r.

Protokół przyznania nagród

Do tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 30 uczestników ze świętochłowickich, szkół i jednostek.

Jury w składzie:

Magdalena Nowacka – Kolano – Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach  – artysta

Grażyna Wojtak – instruktor rękodzieła Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Adam Majlinger  – grafik, tatuator, artysta

dokonało następującego wyboru:

I miejsce w kategorii 7-12 lat
Bartosz Putlak – „Wulkan”
II miejsce w kategorii 7-12 lat
Magdalena Gawron – „Kolorowe Miasto”
III miejsce w kategorii 7-12 lat
Przemysław Bartocha – „Kosmonauta”
Wyróżnienie
Magdalena Mrozek – „Obraz pani z kwiatami”
I miejsce w kategorii 13 – 15 lat
Natalia Dudek – „Świąteczny portret”
II miejsce w kategorii 13 – 15 lat
Nikola Firla – „Piesek”
III miejsce w kategorii 13 – 15 lat
Lena Rudy – „Bo magia jest w każdym z nas”
I miejsce w kategorii 16-19 lat
Aleksandra Tomala – „Patrząc w przyszłość”
II miejsce w kategorii 16-19 lat
Katarzyna Migdoł – „Oczekiwanie”
III miejsce w kategorii 16-19 lat
Wiktoria Hermann – „Spacer z myślami”

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w Świętochłowicach. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.
Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)
WARUNKI UCZESTNICTWA
W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku od 7 do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria –   7 – 12 lat
kategoria – 12 – 15 lat
kategoria – 16 – 19 lat  

Na przegląd należy nadesłać 1 prace.
Praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach.
PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.)
Minimalny format prac to A3 ( 297 x 420 mm )
Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie.
Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeń ( KLIKNIJ W PLAKAT ABY WYŚWIETLIĆ 😊)
NOWE TERMINY
Termin nadsyłania prac 10.01.2022 – 14.01.2022 r.
Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.01.2022 r.
Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 28.01.2022 r. Godz. 17:00
Wystawę będzie można oglądać w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ul. Krauzego 1 41-600 Świętochłowice.
Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

XXIII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wernisaż połączony z wręczeniem nagród XXIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej, który odbędzie się 25 listopada, o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Śląskiej ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach, na którym zostaną zaprezentowane prace wszystkich uczestników tegorocznego przeglądu.

Dorota Głodek – „Ważka” , „The little Mouse. Tribute to Don Wood” – malarstwo
Jan Jagoda – „Postacie Kubistyczne” , „W sieci” , „Trzy Gracie” – malarstwo
Teresa Mazurkiewicz – „Marta” , „Podlasie” – malarstwo
Marian Knapik – „Gdzieś na Górnym Śląsku” , „Kaj ściepnąć tyn wągiel” – malarstwo
Jerzy Brandys – „Latający Holender” , „Żar” – malarstwo
Danuta Józefa Nowacka – „Kwiaty jabłoni” , „Marina” – malarstwo
Eugeniusz Januszek – „Leśne dziwy” , „Rodzinne spotkanie” – malarstwo
Andrzej Sodowski – „Martwa natura 1” , „Martwa natura 2” – malarstwo
Aleksander Kaczmarek – „Głębia” , „Gra w kolory” – malarstwo
Jagoda Kowalik – „Zachód słońca” , „Maki” – malarstwo
Anna Ślebioda – „Nad stawem” , „Wieżby” – malarstwo
Beata Kwaśny – „Koń na łące” , „Kobieta” – malarstwo
Grzegorz Kaczmarek – „Zabójcza róża” , „Tuż po imprezie” – malarstwo
Arleta Skurska , „San Siminiano – Toskania” , „Osiedle górnicze” – malarstwo
Ewa Błaszczyk – „Luna” , „Marzenie” – malarstwo „Ślimak” , „Planetarium” – grafika
Stanisław Łakomy – „Zeche Concordia” , „Rioeslfomania” – malarstwo
Antoni Długi – „Eden ” – malarstwo
Sabina Pasoń – „Komunia w koronie” , „Przesyłka z Azji” – malarstwo
Danuta Paprocka – „W ciszy” , „Zapomnienie” – malarstwo
Jacek Szaleniec – „Na straży imperium” – malarstwo
Jan Bachanek – „Senność” , „Zmartwienie” – grafika , „Cielebryta” , „Niebieski byk” – rzeźba
Julia Kowalczyk – „Kocioł” , „Biały kieł” – malarstwo
Maria Pyrcz – „Industriada” , „Taniec” – malarstwo
Maria Michajłów – „Ajska – Kopyto” , „Świętochłowicki kolaż” – malarstwo
Barbara Kozyra – „Królowa” , „Portret Księcia Filipa” – malarstwo
Edward Czech – „Królewska kopalnia” , „Okna w familoku” – malarstwo
Andrzej Piotr Lubowiecki – „ Piosek” , „Droga ku słońcu” – malarstwo
Kornelia Rzepka – „Gołąb” , „Śnieżka” , „Śląski Kopciuszek” – malarstwo
Katarzyna Kulczykowska- Kukiełka – „Jakub na drabinie” , „Ada” – malarstwo

Świętochłowice 22.11.2021 r.
Jury w składzie :
przewodniczący jury – Magdalena Nowacka – Kolano
członek jury – Ewa Galica – Kaszycka
członek jury – Adam Trzebinczyk

dokonało następującego wyboru:

w kategorii malarstwo:

I miejsce – Katarzyna Kulczykowska – Kukiełka – „Ada”, „ Drabina Jakuba”

II miejsce – Marian Knapik – „Kaj ciepać tyn wongiel”, „Gdzieś na Górnym Śląsku”

III miejsce – Jan Jagoda – „ W sieci”

wyróżnienie – Julia Kowalczyk – „Kocioł”

wyróżnienie – Sabina Pasoń – „Komunia w Koronie”

wyróżnienie – Maria Michajłów – „Ajska – Kopyto”, „Świętochłowicki kolaż”

wyróżnienie – Beata Kwaśny – „Kobieta”

wyróżnienie – Antoni Długi – „Eden”

wyróżnienie – Dorota Głodek – „The litle Mouse.Tribute to done wood”

w kategorii grafika: ze względu na małą ilość zgłoszeń nie przyznano miejsc

wyróżnienie – Ewa Błaszczyk – „Ślimak”, „Planetarium Śląskie”

w kategorii rzeźba: ze względu na małą ilość zgłoszeń nie przyznano miejsc

wyróżnienie – Jan Bachanek – „Cielebryta” , „Niebieski Byk”

( Zgodnie z regulaminem zostały oceniane po 2 prace z każdej z kategorii, o wyborze ocenianych prac decydowało jury konkursu)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 25 listopada, o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Prace będzie można oglądać do 8 grudnia 2021r.

Świętochłowicki Dzień Dziecka i Koncert Laureatów XXV Konkursu Piosenki Przedszkolaka

12 czerwca na „Skałce” odbył się Świętochłowicki Dzień Dziecka, w którym braliśmy czynny udział 🙂
Nasze warsztaty z motywem indiańskim, na których można było zrobić indiańską opaskę, pomalować tipi, czy przybrać indiańskie szaty cieszyły się niemałym zainteresowanie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i jeszcze raz gratulujemy Laureatom XXV Konkursu Piosenki Przedszkolaka. Fotogaleria – wystarczy kliknąć 😉

Dzień Dziecka 12 czerwca 2021 r.

Zmiany! Zmiany! Zmiany! Już w sobotę 12 czerwca teren OSIR Skałka w Świętochłowicach zamieni się w największy plac zabaw w okolicy!
🎉👧🎉👦🎉
Nie zabraknie atrakcji dla dzieci w każdym wieku, a i dorośli będą mogli miło spędzić czas z przyjaciółmi z dzieciństwa!
🎉👧🎉👦🎉
Przybywajcie na „Skałkę” od godz. 14.00 do 18.00 i rozgośćcie się w naszej bajce!
🎉👧🎉👦🎉
Codziennie będziemy zdradzać szczegóły kolejnych atrakcji, jakie Miasto Świętochłowice wspólnie z liczną grupą zaprzyjaźnionych organizacji, przygotowało dla Was, by uczcić święto wszystkich dzieci!

Dla nas najważniejszy jest jednak Koncert Laureatów XXV Konkursu Piosenki Przedszkolaka wraz z wręczeniem nagród, który odbędzie się, o godzinie 16:00!
Zaśpiewają dla nas
SÓWKI z Przedszkola miejskiego nr 13 w Świętochłowicach, przygotowanych przez Panią Aleksandrę Trela, a zaśpiewają dla nas piosenkę „ Jesteśmy Żaby”
KASZTANKI z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Świętochłowicach, przygotowanych przez Panią Zuzannę Dobisiak i zaprezentują się w utworze – „Każdy jest inny”
JEŻYKI z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Świętochłowicach, przygotowanych przez Panią Grażynę Reguła – a zaśpiewają dla nas piosenkę „Wiosna w błękitnej sukience”
HAŁABAŁKI z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Świętochłowicach, Hałabałki przygotowały Panie Rachela Stoińska i Dorota Głodek , zaprezentują się w piosence „Niedźwiadki – niejadki