IV Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

IV Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży 2022 regulamin

IV Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży 2022 karta zgłoszeń

 

IV  Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.

Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:

 

kategoria – do 12 lat

kategoria – 12 – 15 lat

kategoria – 16 – 19 lat

 

 • NA PRZEGLĄD NALEŻY NADESŁAĆ 1 PRACE.
 • PRACA NIE MOŻE WCZEŚNIEJ BRAĆ UDZIAŁU W INNYCH KONKURSACH.
 • PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.)
 • MINIMALNY FORMAT PRAC TO A3 ( 297 X 420 MM )
 • Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
 • PRACA POWINNA BYĆ STARANNIE I CZYTELNIE OPISANA NA ODWROCIE
 • Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem przekazania (do pobrania ze strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej) na adres:

 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

 1. Krauzego 1

41-608 Świętochłowice

e-mail: konkurs@cks.org.pl

515 182 275

 

TERMINY

Termin nadsyłania prac 10.10.2022 – 15.10.2022 r.

Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.10.2022 r.

Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 26.10.2022 r. Godz. 17:00

 

Wystawę będzie można oglądać do 10.11.2022 r. w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach; ul. Krauzego 1 ; 41-600 Świętochłowice.

Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

 • Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizator nie bierze odpowiedzialności.
 • Na wystawie konkursowej eksponowane będą prace zakwalifikowane przez JURY I NAGRODZONE
 • Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac nie spełniających ogólnie przyjętych norm estetycznych.
 • Jury konkursu składać się będzie z profesjonalnych twórców sztuki i przedstawicieli organizatora konkursu.
 • Nagrody nieodebrane w terminie 2 tygodni przekazane zostaną na warsztaty plastyczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie w tym do zmiany kategorii wiekowej.

PRAWA  AUTORSKIE

Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza że przysługują mu wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego dzieła.

Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze swoich prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: wprowadzenie do pamięci komputera; nagrywanie na urządzeniach służbowych do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu; wykorzystanie w celach promocji; wykorzystanie na stronach internetowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z Organizatorem.

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z dzieła zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz w przypadku publicznego wystawienia w galerii.

Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania dzieła, nie będą także domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy współwykonawcy.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, prace spełniają postanowienia art. 81 ustawy o Ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z dzieła, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 101, poz 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.

 


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.