RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach z siedzibą: ul. Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod.inspect@gmail.com.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w celu wykonania i na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO,
  • w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celach analitycznych takich jak: optymalizacja procesów obsługi, analiza finansowa, itp. będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych w punkcie 3, dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak:
  • podmioty upoważnione do przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie zawartych umów.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa. Nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach z siedzibą: ul. Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod.inspect@gmail.com.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary obiektów:
  • Wieże KWK Polska zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego 16D w Świętochłowicach,
  • Centrum Kultury Śląskiej zlokalizowane przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach.
 4. W zakres objęty monitoringiem wizyjnym w trybie ciągłym w obiekcie Wieże KWK Polska w Świętochłowicach wchodzą: budynek administratora (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia wewnątrz, obszar wokół budynku (chodniki, parkingi).
 5. W zakres objęty monitoringiem wizyjnym w trybie ciągłym lub w czasie trwania imprezy (koncertu lub innego wydarzenia) podczas nieobecności pracownika technicznego – akustyka w obiekcie Centrum Kultury Śląskiej wchodzą: scena, sala widowiskowa, hol, stanowisko realizacji dźwięku.
 6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne maksymalnie przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
 7. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 8. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  • na wniosek osób trzecich,
  • na wniosek organów prowadzących postępowania,
  • na wniosek podmiotów upoważnionych przepisami prawa.
 9. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora.
 10. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Administratora i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 12. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (RODO).
 13. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie wykonywał procesu profilowania.
 14. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Polityka plików Cookie

Czym jest plik „cookie”?
Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika.  Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Polityka plików Cookies


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.