Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny – regulamin, karta zgłoszeń i klauzula RODO

 

 

 

 

                Konkurs Fotograficzny – Regulamin

 

CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu promowanie sztuki jaką jest fotografia przez prezentację zdjęcia rodzinnego.

Wpisanie się w tegoroczne obchody Metropolitarnego Święta Rodziny.

UCZESTNICTWO

Temat fotografii jest dowolny – najważniejsze żeby na zdjęciu znalazła się rodzina, może to być zdjęcie typu wczoraj i dziś, zdjęcie z wakacji, stare zdjęcie etc.

 • Udział w konkursie jest nieograniczony wiekiem.
 • Uczestnik ma prawo do przesłania jednego zdjęcia (ewentualnie kolarzu zdjęć).
 • Zdjęcie oraz wypełnione karty zgłoszeniowe jak i formularz RODO należy przesłać na adres e-mail:  konkurs@cks.org.pl(w temacie należy wpisać „rodzina”).
 • Karty zgłoszeniowe oraz formularze RODO są dostępne do pobrania na stronie www.cks.org.
 • Karty zgłoszeniowe oraz zdjęcie należy przesłać do dnia 20.05.2021 r
 • Głosowanie rozpocznie się 22 maja w samo południe i zakończy 31 maja również w południe.
 • Przesłane zdjęcia zostaną udostępnione na naszym profilu Facebook Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, gdzie poprzez ilość polubień pod zdjęciem zostanie wyłoniony zwycięzca.
 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu jak i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniach (za dziecko do 16 roku życia formularz RODO podpisuje rodzic/opiekun) (zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych).

Osoby widniejące na fotografii muszą wyrazić zgodę na upublicznienie wizerunku.

 • Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Organizator zamieści werdykt oraz informację o terminie wręczenia nagród na stronie internetowej www.cks.org.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak i odwołania konkursu bez podania przyczyny.

NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest voucher rodzinny na 3 wewnętrzne wydarzenia organizowane przez CKŚ

teatry, koncerty etc. ( przed wykorzystaniem vouchera prosimy o kontakt, voucher nie obejmuje imprez zewnętrznych tj. kabarety, karczmy etc.)

 

Konkurs Fotograficzny – KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..

 

Numer telefonu do kontaktu……………………………………………………………………….

 

Krótki opis zdjęcia

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że wszystkie wysyłane fotografie i prace są mojego autorstwa i posiadam wszelkie zgody dotyczące publikacji wizerunku osób trzecich. Udzielam zgody na publikacje ww. fotografii i prac w konkursie.

 

 

……………………………………………………….

Czytelny podpis

 

 

                                                         Zgoda na upublicznienie wizerunku

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Mirosław Karwot; email: iod.inspect@gmail.com
 3. Zakres przetwarzanych danych: Zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek, zarejestrowane podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w programach, projektach i innych uroczystościach zorganizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, udostępnione na stronie internetowej Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, profilach internetowych, w mediach społecznościowych zarządzanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach oraz w innych mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Informacja oraz promocja Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83).  Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców): Osoby korzystające z strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej  w Świętochłowicach, profili internetowych,  mediów społecznościowych zarządzanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach oraz innych mediów, a także z gazetek i tablic informacyjnych
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: Do wycofania zgody
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem umownym
 11. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak obowiązku.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie przeprowadzany proces profilowania.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego

 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest – jeżeli został powołany: Mirosław Karwot; email: iod.inspect@gmail.com

 

 1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji działań prowadzonych w związku z realizacją konkursu, przeglądu, festiwali organizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).

 

 1. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą: Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,  inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres: Dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest: warunkiem uczestnictwa w konkursie

 

 1. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

 1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie przeprowadzany proces profilowania.

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Administratora danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie mioch danych osobowych /mojego dziecka/podopiecznego w wyżej wymienionym celu i zakresie.

 

Imię i nazwisko                                                                                                                            Podpis

 

 


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.